Príloha č. 1 k VOP

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok e-shopu ByMaX

(ďalej len „Reklamačný poriadok“)

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP Predávajúceho: 

obchodná spoločnosť: ByMaX s.r.o.

sídlo/poštová adresa: Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno

IČO: 50 941 739

DIČ: 2120538420 

IČ DPH: SK2120538420

zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro vložka č. 43522/N

zastúpený: Roman Sýkora, konateľ a Mgr. Katalin Sýkora Hernády, konateľ

e-mail: info@bymax.sk

tel. číslo: +421 918 134 999

č. účtu/IBAN: SK44 0200 0000 0038 3491 0354

a upravuje najmä záručné podmienky a postup pri uplatňovaní reklamácie na Tovar dodávaný Predávajúcim v súlade s jeho predmetom podnikania. Je záväzný pre Predávajúceho ako aj pre Kupujúceho-Spotrebiteľa a Kupujúceho-Podnikateľa.

 1. Týmto Reklamačným poriadkom Predávajúci informuje Kupujúceho o rozsahu, podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv.

 1. Tento Reklamačný poriadok sa primerane vzťahuje aj na Služby poskytované Predávajúcim.

 1. Tento Reklamačný poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste v sídle Predávajúceho a je zverejnený na internetovej stránke E-shopu.

 1. Zaslaním Objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obsahom Reklamačného poriadku.

 1. Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v časti platnej pre Kupujúcich-Spotrebiteľov a v súlade s Obchodným zákonníkom v časti platnej pre Kupujúcich-Podnikateľov.

Článok II.

Zodpovednosť za vady

 1. Tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým normám.

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný Tovar pri jeho prevzatí Kupujúcim, a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí Tovaru v záručnej dobe (ak nejde o spotrebný Tovar). Pri Tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.

 1. Pre Kupujúceho-Spotrebiteľa platí záručná doba v trvaní 24 mesiacov. Pre Kupujúceho-Podnikateľa platí záručná doba v trvaní 12 mesiacov.

 1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia veci Kupujúcim. Prevzatím tovaru u Kupujúcich-Podnikateľov je okamih jeho odovzdania Kupujúcemu-Podnikateľovi od Predávajúceho, resp. okamih odovzdania Tovaru prvému prepravcovi. V prípade, ak ide o Kupujúceho-Spotrebiteľa, je prevzatím Tovaru okamih jeho odovzdania Kupujúcemu-Spotrebiteľovi od Predávajúceho resp. až prevzatie od prepravcu.

 1. Ak má Tovar uviesť do prevádzky iná osoba než Predávajúci, začne plynúť záručná doba pre Kupujúceho–Spotrebiteľa až odo dňa uvedenia Tovaru do prevádzky, pokiaľ Kupujúci - Spotrebiteľ objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia Tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

 1. Ak záručná doba začína plynúť od iného dňa ako odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim-Spotrebiteľom, musí sa takáto skutočnosť vyznačiť v záručnom liste. Ide najmä o prípady, kde sa pre uvedenie Tovaru do prevádzky vyžaduje jeho montáž, resp. inštalácia. Kupujúci - Spotrebiteľ je povinný do 3 dní od inštalácie zaslať Predávajúcemu vyplnený a potvrdený záručný list (kópiu, resp. scan e-mailom), potvrdený pečiatkou a podpisom spôsobilej osoby zodpovednej za montáž, resp. inštaláciu Tovaru, bližšie uvedenej v článku III. ods. 6 tohto Reklamačného poriadku.

 1. Predávajúci poskytne Kupujúcemu predĺženú záručnú dobu na základe samostatne uzavretej servisnej zmluvy za podmienok, že montáž, resp. inštaláciu Tovaru vykoná Predávajúci a že Kupujúci si u Predávajúceho objedná pravidelný ročný servis počas celého trvania záručnej doby. V prípade záujmu o predĺženie záručnej doby Kupujúci môže kontaktovať Predávajúceho na e-mail info@bymax.sk alebo telefonicky na čísle +421 918 134 999. Predĺženie záručnej doby je účinné až uzavretím servisnej zmluvy.

 1. Záručný list dodá Predávajúci Kupujúcemu spolu s dodaním tovaru. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

 1. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu-Spotrebiteľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

 1. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

 1. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok III.

Záručné podmienky

 1. Reklamácie sa vzťahujú len na Tovar zakúpený a zaplatený u Predávajúceho.

 1. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovaru Tovar prezrieť a skontrolovať kompletnosť Tovaru a príslušných dokladov (faktúra, záručný list, manuál alebo iný dokument potrebný na prevádzku a údržbu zakúpeného Tovaru). Zjavné vady zistiteľné pri prehliadke Tovaru, chýbajúci alebo nesprávne dodaný Tovar je Kupujúci povinný reklamovať bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovaru, najneskôr do 2 pracovných dní od jeho prevzatia. Pri osobnom prevzatí Tovaru je Kupujúci povinný zistené vady, nekompletnosť Tovaru a dokladov reklamovať ihneď. Pri doruční Tovaru dopravcom, je Kupujúci povinný na mieste prevzatia Tovaru spísať reklamačný protokol o zistených zjavných vadách doručenej zásielky. Dodatočné reklamácie tohto typu nebudú uznané.

 1. Pred prvým použitím je Kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami riadiť.

 1. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru je Kupujúci-Spotrebiteľ povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby.

 1. Kupujúci-Podnikateľ je povinný oznámiť Predávajúcemu vady Tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo 

a) kupujúci vady zistil,

b) kupujúci pri vynaložení odbornej starostlivosti mal vady zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť podľa článku III. ods. 2 tohto Reklamačného poriadku

c) sa vady mohli zistiť neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov od doby dodania tovaru, prípadne od dôjdenia tovaru do miesta určenia určeného v zmluve. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

 1. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy tovaru spôsobené výrobnou vadou. Záruka sa ďalej vzťahuje len na Tovar odborne nainštalovaný Predávajúcim alebo ním poverenou osobou alebo inou osobou spôsobilou inštalovať Tovar. Pre Tovar, ktorým je klimatizačné zariadenie je spôsobilou osobou osoba s dosiahnutým minimálne stredným odborným vzdelaním v odbore chladiar-mechanik chladiarenských zariadení, ukončeným výučným listom, ktorá má povolenie manipulovať s chladiacimi plynmi, ktoré preukáže identifikačným číslom povolenia. Spôsobilá osoba je povinná doplniť potrebné množstvo chladiacej zmesi podľa technickej dokumentácie zohľadňujúc dĺžku použitých potrubí medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou. Spôsobilá osoba je povinná dodržať postupy pri montáži zariadenia podľa technickej špecifikácie výrobcu pre dané zariadenie. Zoznam odporúčaných spôsobilých osôb je dostupný na:

  https://www.szchkt.org/a/databaza/odbornici/f_plyny .

  Zoznam certifikovaných organizácií je dostupný na:

  https://www.szchkt.org/a/databaza/organizacie .

 1. Predávajúci odporúča inštaláciu vykonať prostredníctvom jeho spoločnosti, nakoľko to môže významne uľahčiť a urýchliť prípadné reklamačné konanie.

 1. Kupujúci je v prípade, ak Tovar inštaluje osoba odlišná od Predávajúceho alebo ním poverenej osoby, povinný do 3 dní od inštalácie zaslať Predávajúcemu vyplnený a potvrdený záručný list, potvrdený pečiatkou a podpisom spôsobilej osoby zodpovednej za montáž Tovaru podľa ods. 6 tohto článku Reklamačného poriadku.

 1. Záručný list dodá predávajúci kupujúcemu spolu s dodaním tovaru.

 1. Kupujúci je povinný pri používaní Tovaru dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá jeho používania, Tovar užívať predpísaným spôsobom, na účely a za podmienok, na ktoré je Tovar určený a ošetrovať ho v súlade s jeho prirodzenou životnosťou a určením. Osobitné upozornenia pre riadne užívanie Tovaru, ktorým sú klimatizačné zariadenia, uvádza Predávajúci v Prílohe č. 2 VOP.

 1. Záruka sa nevzťahuje najmä na:

 • na vady spôsobené bežným opotrebovaním alebo nadmerným používaním veci,

 • na vady spôsobené používaním Tovaru v podmienkach nezodpovedajúcich povahe Tovaru, prípadne uvedených v príslušnej dokumentácii k Tovaru,

 • na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním s Tovarom, v rozpore s návodom na jeho použitie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním, údržbou, nevykonaním povinných kontrol/revízii/servisov,

 • na vady spôsobené použitím iných komponentov než odporúčaných výrobcom alebo dodávateľom,

 • na vady spôsobené mechanickým poškodením Tovaru, ktoré sa stalo po jeho prevzatí Kupujúcim,

 • na vady spôsobené neodbornou montážou, inštaláciou alebo neodborným uvedením Tovaru do prevádzky zo strany Kupujúceho,

 • na vady spôsobené neodbornou opravou alebo modifikáciou Tovaru vykonanú iným než autorizovaným servisom,

 • na vady spôsobené prírodnými živlami,

 • na Tovar s porušením ochranných pečatí, resp. nálepiek, ak sú na Tovare,

 • na mechanické poškodenie Tovaru, prípadne na iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného Tovaru zistiteľného pri jeho prevzatí, ktoré nebolo oznámené Predávajúcemu pri prevzatí Tovaru, a v prípade, ak ide o mechanické poškodenie, prípadne o iné zjavné vady a nekompletnosť odovzdaného Tovaru, ktoré nebolo možné zistiť pri prevzatí Tovaru, bez zbytočného odkladu po prevzatí Tovaru,

 • na Tovar používaný s vadou, ak používanie Tovaru s vadou zabráni odstráneniu vady alebo zväčší rozsah vady,

 • na diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby,

 • ak Kupujúci pred prevzatím Tovaru o vade vedel, resp. bol na vadu upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny Tovaru,

 • ak Kupujúci reklamuje Tovar po uplynutí záručnej doby.

Článok IV.

Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady - reklamácia

 1. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru môže Kupujúci uplatniť v sídle Predávajúceho na adrese:

ByMaX s.r.o.

Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno

 1. Reklamáciu môže Kupujúci uplatniť osobne odovzdaním vadného Tovaru a príslušných dokladov, prípadne jeho zaslaním (poštou alebo prepravnou spoločnosťou) na adresu uvedenú v odseku 1 tohto článku Reklamačného poriadku.

 1. Ak povaha Tovaru neumožňuje doručiť Tovar Predávajúcemu, Kupujúci má právo požadovať odstránenie vady na mieste alebo sa dohodnúť s Predávajúcim na spôsobe prepravy Tovaru. Ak Kupujúci neposkytne Predávajúcemu alebo jemu poverenej osobe súčinnosť pri vykonaní obhliadky reklamovaného Tovaru na mieste (najmä avšak nielen prístup k Tovaru v dohodnutom čase), reklamácia sa bude považovať za neopodstatnenú.

 1. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť záručný list (ak bol vydaný) a doklad o zakúpení Tovaru, resp. o zaplatení kúpnej ceny. V prípade povinných servisných/revíznych kontrolách Tovaru alebo v prípade predĺženej záruky, je Kupujúci povinný predložiť aj potvrdenie o vykonaní takýchto kontrol. V prípade nepredloženia uvedených dokladov, reklamácia nebude uznaná za záručnú. Kupujúci je povinný predložiť doklady aj o prípadných existujúcich opravách súvisiacich so zárukou.

 1. Kupujúci pri uplatnení reklamácie čitateľne vyplní reklamačný protokol – reklamáciu, v ktorom presne opíše vadu Tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje. V reklamačnom protokole Kupujúci uvedie kontaktnú adresu (adresa, tel. číslo, e-mail), na ktorú ho Predávajúci vyrozumie o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené Kupujúcim v reklamačnom protokole a za nemožnosť doručenia písomností na Kupujúcim uvedenú kontaktnú adresu. V reklamačnom protokole Kupujúci zároveň uvedie, ktorý z nárokov zo zodpovednosti za vady si uplatňuje a akým spôsobom žiada prevzatie vybavenej reklamácie (osobne, poštou, prepravnou spoločnosťou). Reklamačný protokol Kupujúci odovzdá, prípadne zašle Predávajúcemu spolu s reklamovaným Tovarom a príslušnými dokladmi. Ak povaha Tovaru neumožňuje doručiť Tovar Predávajúcemu, Kupujúci odovzdá, resp. zašle reklamačný protokol s uvedením presnej adresy, kde sa Tovar nachádza a s príslušnými dokladmi. Vzor reklamačného protokolu je zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho www.bymax.sk . Kupujúci môže reklamáciu uplatniť aj iným spôsobom, avšak reklamácia musí obsahovať uvedené údaje.

 1. Ak Kupujúci zasiela vadný Tovar Predávajúcemu, Kupujúci je povinný zabaliť ho do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne chráni a vyhovuje nárokom na prepravu daného Tovaru, pričom je povinný zásielku označiť príslušnými symbolmi. Za škodu na Tovare spôsobenú nevhodným zabalením Predávajúci nezodpovedá.

 1. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Kupujúci uplatnil reklamáciu u Predávajúceho. Pri osobnom uplatnení reklamácie je to deň odovzdania vadného Tovaru spolu s príslušnými dokladmi Predávajúcemu. Pri zaslaní vadného Tovaru Predávajúcemu sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď vadný Tovar spolu s príslušnými dokladmi bol doručený Predávajúcemu. Ak povaha Tovaru neumožňuje doručiť Tovar Predávajúcemu, sa za deň začatia reklamačného konania považuje deň, keď bol Predávajúcemu doručený reklamačný protokol s uvedením presnej adresy, kde sa Tovar nachádza a s príslušnými dokladmi.

 1. Ak Kupujúci pri uplatnení reklamácie neodovzdá všetky požadované doklady, prípadne tieto doklady nie sú čitateľné alebo odovzdaný Tovar nie je kompletný, reklamačné konanie sa začína až dňom doručenia požadovaných dokladov a kompletného Tovaru. Ak Kupujúci ani na výzvu Predávajúceho nedoplní chýbajúce doklady v dodatočne poskytnutej lehote 15 dní, reklamácia sa bude považovať za neopodstatnenú.

Článok V.

Vybavenie reklamácie Kupujúceho-Spotrebiteľa

 1. Pri osobnom reklamovaní Tovaru Predávajúci vydá Kupujúcemu-Spotrebiteľovi prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.

 1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný doručiť potvrdenie o uplatnení reklamácie Kupujúcemu-Spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci- Spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 1. Predávajúci poučil Kupujúceho-Spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci-Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci-Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to Kupujúcemu-Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci-Spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu-Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci-Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci-Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z ceny veci.

tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke E-shopu Predávajúceho a Kupujúci-Spotrebiteľ mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.

 1. Na základe rozhodnutia Kupujúceho-Spotrebiteľa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 1. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci-Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 1. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho- Spotrebiteľa výstupným protokolom zaslaným na e-mail alebo doporučeným listom. Výstupný protokol sa zasiela najneskôr do 30 od začiatku reklamačného konania a je zároveň potvrdením o vybavení reklamácie. Zároveň Predávajúci vyzve Kupujúceho-Spotrebiteľa na prevzatie Tovaru alebo iného nároku, ak mu z uplatnenej reklamácie vyplýva a ak Kupujúci-Spotrebiteľ požiadal o osobné prevzatie vybavenej reklamácie. V prípade, že Kupujúci-Spotrebiteľ žiadal zaslanie vybavenej reklamácie, Predávajúci odošle Kupujúcemu-Spotrebiteľovi opravený/vymenený Tovar alebo kúpnu cenu na adresu uvedenú v reklamačnom protokole spolu s potvrdením o vybavení reklamácie.

 1. Predávajúci je povinný viesť evidenciu reklamácii.

 1. Pokiaľ Kupujúci - Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu, môže využiť alternatívne riešenie sporov podľa článku VIII. VOP.

Článok VI.

Vybavenie reklamácie Kupujúceho-Podnikateľa

 1. Pri osobnom uplatnení reklamácie Predávajúci vydá Kupujúcemu-Podnikateľovi prijímací protokol, ktorý je potvrdením o prijatí (uplatnení) reklamácie.

 1. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom diaľkovej komunikácie, Predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie Kupujúcemu-Podnikateľovi najneskôr s dokladom o vybavení reklamácie.

 1. Predávajúci vybavuje reklamácie bez zbytočného odkladu.

 1. O vybavení reklamácie Predávajúci vydá Kupujúcemu-Podnikateľovi výstupný protokol, ktorý je zároveň potvrdením o vybavení reklamácie. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho-Podnikateľa výstupným protokolom zaslaným na e-mail. Zároveň Predávajúci vyzve Kupujúceho-Podnikateľa na prevzatie Tovaru alebo iného nároku, ak mu z uplatnenej reklamácie vyplýva a ak Kupujúci-Podnikateľ požiadal o osobné prevzatie vybavenej reklamácie doručený aj reklamovaný tovarom reklamačný protokol. V prípade, že Kupujúci-Spotrebiteľ žiadal zaslanie vybavenej reklamácie, Predávajúci odošle Kupujúcemu-Podnikateľovi opravený/vymenený Tovar alebo kúpnu cenu na adresu uvedenú v reklamačnom protokole spolu s potvrdením o vybavení reklamácie.

 1. Predávajúci vedie osobitnú evidenciu reklamácii.

Článok VII.

Spôsob vybavenia reklamácie Kupujúceho-Spotrebiteľa

 1. Ak Kupujúcemu-Spotrebiteľovi nebolo dodané správne množstvo Tovaru (podľa zmluvy), prípadne ak Tovar nie je kompletný, Predávajúci dodá Kupujúcemu-Spotrebiteľovi chýbajúce množstvo Tovaru. V prípade dodania nesprávneho druhu Tovaru, Predávajúci dodá Kupujúcemu-Spotrebiteľovi správny druh Tovaru, pričom Kupujúci-Spotrebiteľ je povinný vrátiť Predávajúcemu dodaný Tovar nesprávneho druhu v stave, v akom ho prevzal.

 2. Ak sa na Tovare vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, Kupujúci-Spotrebiteľ má právo na jej bezplatné odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Kupujúci-Spotrebiteľ môže žiadať namiesto odstránenia vady výmenu Tovaru alebo len jeho súčasti, ak sa to týka len súčasti, ak tým nevzniknú Predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru a závažnosť vady. Predávajúci môže vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu- Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Odstrániteľnými vadami sú vady, ktorých odstránením sa nezhorší kvalita a úžitkové vlastnosti Tovaru.

 1. Ak sa vykonanou záručnou opravou zhoršil vzhľad Tovaru a nebola porušená jeho funkčnosť, reklamáciu možno riešiť zľavou z kúpnej ceny.

 1. Kupujúci-Spotrebiteľ má právo požadovať bezplatnú výmenu alebo odstúpiť od zmluvy, ak:

a) ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako Tovar bez vady,

b) ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci- Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave Tovar riadne užívať; za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po najmenej dvoch predchádzajúcich opravách,

c) ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci- Spotrebiteľ nemôže pre väčší počet vád Tovar riadne užívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu Tovaru,

d) Predávajúci nevybaví reklamáciu v zákonnej 30-dňovej lehote (v tomto prípade sa považuje vada za neodstrániteľnú).

 1. Ak sa na Tovare objavia iné neodstrániteľné vady, Kupujúci-Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z ceny Tovaru.

 1. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z ceny Tovaru sa prihliadne na charakter vady, stupeň a spôsob opotrebovania Tovaru a možnosť jeho ďalšieho užívania. O výške poskytnutej zľavy rozhoduje Predávajúci.

 1. Ak Tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú zodpovedá Predávajúci, má Kupujúci- Spotrebiteľ namiesto práva na výmenu Tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  1. odovzdaním opraveného tovaru,

  2. výmenou tovaru,

  3. vrátením kúpnej ceny tovaru,

  4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

  5. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,

  6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

Článok VIII.

Spôsob vybavenia reklamácie Kupujúceho-Podnikateľa

Predávajúci vybaví reklamáciu v súlade s ust. § 436 a nasl. Obchodného zákonníka.

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť dňom 20.10.2020.

V Komárne dňa 20.10.2020

ByMaX s.r.o.


Najpredávanješie produkty