Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

V zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov je Kupujúci - Spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku za týchto podmienok:

1. Právo na odstúpenie od zmluvy:

Kupujúci - Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru alebo v prípade uzavretia zmluvy o poskytnutí služieb do 14 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy.

Kupujúci - Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe na adrese ByMaX s.r.o., Vodná 15, 945 01 Komárno, alebo emailom na adrese info@bymax.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy s uvedením mena a priezviska Kupujúceho - Spotrebiteľa, jeho adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Kupujúci - Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy v druhej prílohe.

2. Prípady, v ktorých Kupujúci – Spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť

Kupujúci - Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 2

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

3. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po platnom odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu – Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne a efektívne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru/Služby ku Kupujúcemu - Spotrebiteľovi. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu – Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci – Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

Platby budú Kupujúcemu – Spotrebiteľovi vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako po doručení vráteného Tovaru, ak bola predmetom zmluvy kúpa Tovar. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci – Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho – Spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu – Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

Priame náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci – Spotrebiteľ.

V Komárne dňa 27.8.2018

ByMaX s.r.o.


Najpredávanješie produkty