Všeobecné obchodné podmienky e-shopu ByMaX

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.bymax.sk je:

obchodná spoločnosť: ByMaX s.r.o.

sídlo/poštová adresa: Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno

IČO: 50 941 739

DIČ: 2120538420 

IČ DPH: SK2120538420

zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro vložka č. 43522/N

zastúpený: Roman Sýkora, konateľ a Mgr. Katalin Sýkora Hernády, konateľ

e-mail: info@bymax.sk

tel. číslo: +421 918 134 999

č. účtu/IBAN: SK44 0200 0000 0038 3491 0354

(ďalej len „ ByMaX“)

Orgánom dozoru je: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj

Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50  Nitra 1

tel. č. 037/772 02 16  

Článok I.

Základné pojmy

Predávajúci

spoločnosť ByMaX, ktorá pri uzatváraní a plnení zmlúv (kúpnej zmluvy, zmluvy o poskytnutí služieb) koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva Tovar a poskytuje Služby 

Kupujúci

je Kupujúci - Spotrebiteľ a/alebo Kupujúci - Podnikateľ

Kupujúci - Spotrebiteľ

je fyzická osoba, ktorá nakupuje Tovar a/alebo Služby prostredníctvom E-shopu a ktorej tento Tovar a/alebo Služby neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania

Kupujúci – Podnikateľ

je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje Tovar a/alebo Služby prostredníctvom E-shopu v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Taktiež je ním každý subjekt, ktorý je podnikateľom v zmysle ust. § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka. Ak uvedie Kupujúci v Objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), DIČ a/alebo IČ DPH potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre Kupujúceho - Podnikateľa

E-shop

internetový obchod ByMaX umiestnený na doméne www.bymax.sk

Tovar

Tovar ponúkaný prostredníctvom E-shopu

Služby

Služby ponúkané prostredníctvom E-shopu. Ide najmä o inštaláciu, montáž, servis, údržbu klimatizácie

Objednávka

úkon Kupujúceho v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Kupujúceho nakúpiť Tovar a /alebo Služby cez E-shop

Suma

celková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetok Tovar a /alebo Služby, ktoré si Kupujúci objednal a je uvedený v Objednávke, s DPH vrátane ceny Poštovného

Poštovné

cena za doručenie Tovaru a/alebo Služieb ku Kupujúcemu a prípadne manipuláciu s Tovarom (napr. vynáška Tovaru a pod.) 

VOP

 tieto všeobecné obchodné podmienky

Potvrdzujúci e-mail

E-mail Predávajúceho v zmysle čl. III. ods. 11 týchto VOP

Článok II.

Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvných vzťahov uzavretých medzi spoločnosťou ByMaX ako Predávajúcim a/alebo dodávateľom, a Kupujúcim prostredníctvom internetovej stránke E-shopu. Ide o nasledovné zmluvné vzťahy:

a) kúpna zmluva (klimatizácie a/alebo príslušenstva)

b) zmluva o poskytovaní Služieb (inštalácia, montáž, údržba a/alebo servis klimatizácie a/alebo jej príslušenstva).

Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmlúv uzavretých prostredníctvom E-shopu. Tieto VOP sú záväzné pre obe zmluvné strany. Ich akceptáciu potvrdzuje Kupujúci odoslaním Objednávky.

 1. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim - Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 1. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – Podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení ako aj ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na tieto právne vzťahy sa nevzťahujú ustanovenia zákonov na ochranu spotrebiteľa.

Článok III.

Spôsob uzavretia zmluvy

 1. Kupujúci si objednáva Tovar a/alebo Služby u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.bymax.sk alebo e-mailom.

 1. Popis toho-ktorého Tovaru/Služby, jeho vlastnosti, dostupnosť na sklade a cena sú uvedené v E-shope pri tom-ktorom Tovare/Službe. Predávajúci záväzne potvrdí dostupnosť Tovaru až v Potvrdzujúcom e-maili.

 1. Nákup Tovaru/Služby v E-shope je podmienený registráciou na internetovej stránke E-shopu, pri ktorej je Kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho E-shop vyžaduje. Pri registrácii bude Kupujúcemu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii doručená e-mailová správa, ktorá obsahuje jeho prihlasovacie meno a heslo.

 1. Po úspešnej registrácii bude mať Kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa bude pri nákupoch prihlasovať v E-shope. Pri každom ďalšom nákupe sa Kupujúci už neregistruje, stačí, aby sa pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásil k svojmu kontu na E-shope.

 1. Kupujúci objednáva Tovar/Služby u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.

 1. Po stlačení tlačidla „VLOŽIŤ DO KOŠÍKA“ pri tom-ktorom Tovare/Službe sa vybraný Tovar/Služba automaticky pridá do nákupného košíka na konto Kupujúceho.

 1. V náhľade nákupného košíka si Kupujúci zároveň zvolí spôsob miesto doručenia Tovaru/Služby a spôsob doručenia Tovaru podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci. K cenám za jednotlivé Tovary/Služby sa pripočíta aj Poštovné podľa zvoleného druhu doručenia, ak Predávajúci umožňuje doručiť Tovar viacerými spôsobmi.

 1. Pred pokračovaním v Objednávke je Kupujúci povinný oboznámiť sa s VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Súhlasím s obchodnými podmienkami a budem ich bez výhrad dodržiavať.“ Znenie VOP je vždy dostupné aj na stránke E-shopu v časti „Informácie“.

 1. Po stlačení tlačidla „Prejsť na objednávku“ Kupujúci pokračuje vo výbere spôsobu platby za Objednávku. Po zvolení spôsobu platby sa zobrazí zhrnutie Objednávky s uvedením celkovej Sumy na úhradu.

 1. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Potvrdiť objednávku“ si Kupujúci záväzne objednáva vybraný Tovar/Služby u Kupujúceho. Odoslaním Objednávky Kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:

- vlastnostiach Tovaru/Služby,

- celkovej Sume, ktorú je Kupujúci povinný Predávajúcemu uhradiť,

 1. Po odoslaní Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho, ktorú tento uviedol pri registrácii potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke – číslo Objednávky, špecifikácia Tovaru/Služby, údaje o Sume, údaje o platobných podmienkach, údaj o dodacej lehote, názov a údaje o mieste, kde má byť Tovar/Služba dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne doručenia Tovaru/Služby do dohodnutého miesta doručenia, údaje o Predávajúcom prípadne iné údaje. Spolu s Potvrdzujúcim e-mailom Predávajúci zašle Kupujúcemu-Spotrebiteľovi aj platné VOP, vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy, poučenie Kupujúceho-Spotrebiteľa o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

 1. Odoslaním Potvrdzujúceho e-mailu sa zmluva považuje za uzavretú.

 1. Kupujúci zároveň potvrdzuje a súhlasí s tým, že kúpou Tovaru/Služieb Kupujúcemu nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov Predávajúceho.

 1. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy Kupujúci objedná Tovar/Službu za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho. Predávajúci si v takom prípade vyhradzuje právo zrušiť Objednávku Kupujúceho a ponúknuť Kupujúcemu Tovar/Službu so správnou cenou alebo náhradný Tovar/Službu, pričom o tom Kupujúceho bezodkladne informuje e-mailom. Predávajúci si ďalej vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť, ak Predávajúci zistí, že došlo na strane Kupujúceho k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu bankového prevodu a pod.

Článok IV.

Cena a platobné podmienky

 1. Za dodanie Tovaru/Služby je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu riadne a včas cenu podľa odseku 4 tohto článku VOP, platnú v čase odoslania Objednávky, ktorá bola potvrdená Potvrdzujúcim e-mailom.

 1. V E-shope sú uvedené aktuálne a platné ceny. Tieto ceny sú konečné. Uvedené sa netýka Poštovného, ktoré je uvedené až v rámci tzv. nákupného košíku a jeho výška sa odvíja od voľby Kupujúceho. Poplatky bánk za vykonanie úhrady sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou Kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich. 

 1. Predávajúci je platcom DPH.

 1. Sumu podľa Objednávky môže Kupujúci uhradiť:

a) bankovým prevodom, alebo

b) dobierkou, čiže odovzdaním hotovosti doručovateľovi pri preberaní Tovaru,

c) na splátky cez Quatro,

d) platba v hotovosti do 5.000 eur pri osobnom prevzatí Tovaru.

 1. V prípade, ak Kupujúci zaplatí Predávajúcemu Sumu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola Suma pripísaná na účet Predávajúceho.

 1. Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Sumu bankovým prevodom v lehote 7 dní odo dňa doručenia Potvrdzujúceho e-mailu, najneskôr však pri prevzatí tovaru, ak si Kupujúci v Objednávke zvolí doručenie na dobierku alebo osobný odber. Uvedené sa netýka spôsobu platby cez Quatro splátky.

 1. V prípade, ak kupujúci nezaplatí Predávajúcemu celú Sumu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že Tovar/Služby nebudú Kupujúcemu dodané a Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Predávajúci o tom informuje Kupujúce odoslaním e-mailu s uvedením, že zmluva sa ruší z dôvodu nezaplatenia Sumy riadne a včas.

 1. Kupujúci ku každej uzavretej zmluve obdrží faktúru e-mailom. Tam kde je nutný záručný list, dostane ho v balení.

 1. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.

Článok V.

Dodacie podmienky

 1. Tovar predávaný cez E-shop je limitovaný aktuálnymi skladovými zásobami Predávajúceho. Tovar označený ako „dostupný“ alebo „na sklade“ alebo „skladom“ alebo s iným označením vyjadrujúcim , že tento tovar je dostupný, Predávajúci odosiela, resp. pripraví na osobný odber v lehote 30 pracovných dní odo dňa odoslania Potvrdzujúceho e-mailu a v prípade zvoleného spôsobu platby bankovým prevodom v lehote 30 pracovných dní odo dňa prijatia úhrady Sumy. Dostupnosť tovaru predávajúci potvrdí v Potvrdzujúcom e-maili. Tovar označený ako „nie je na sklade“ je aktuálne nedostupný. Tovar s označením dostupnosti „na objednávku“ alebo „dostupný na sklade u dodávateľa“ alebo s uvedením orientačného časového údaja dostupnosti je odosielaný v tomto časovom horizonte, t.j. 30 kalendárnych dní od odoslania Potvrdzujúceho e-mailu a za predpokladu úhrady Sumy, ak bol zvolený spôsob platby bankovým prevodom. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania Tovaru/Služby, ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré Predávajúci nezodpovedá.

 1. Predávajúci má právo zrušiť Objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti Tovaru nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v Potvrdzujúcom e-maili alebo v cene, ktorá je uvedená na E-shope, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O zrušení Objednávky bude Kupujúci informovaný e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote 15 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s Predávajúcim nedohodne inak.

 1. Termín poskytnutia Služby si zmluvné strany dohodnú osobitne e-mailom alebo telefonicky. Predávajúci za týmto účelom kontaktuje Kupujúceho, pričom následne dohodnutý termín dodania Služby uvedie Predávajúci do Potvrdzujúceho e-mailu. Predávajúci zabezpečí poskytnutie Služieb najneskôr do 90 dní.

 1. Informácie o stave vybavovania Objednávky sa zobrazia Kupujúcemu po prihlásení na E-shop v časti „Moje objednávky“.

 1. Doručenie Tovaru je možné uskutočniť prostredníctvom prepravnej spoločnosti alebo osobným odberom počas otváracích hodín (Po-Sob 8:00-20:00) v prevádzke Predávajúceho na adrese ByMaX s.r.o. Vodná 15, 945 01 Komárno, ak o to Kupujúci požiada v Objednávke. V prípade osobného odberu je Kupujúci povinný vyzdvihnúť Tovar do 7 dní od doručenia Potvrdzujúceho e-mailu a za predpokladu úhrady Sumy, ak bol zvolený spôsob platby bankovým prevodom.

 1. Predávajúci dodá Tovar/Službu Kupujúcemu na adresu ním uvedenú v Objednávke a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako Kupujúci. Dodanie alebo vydanie inej osobe ako Kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu Predávajúceho a Predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby Kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní Tovaru/Služby a údaje pre dodanie Tovaru/Služby. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. 

 1. Ak má Predávajúci Tovar odoslať, odovzdá – dodá Tovar Kupujúcemu - Podnikateľovi odovzdaním prvému dopravcovi k preprave pre Kupujúceho - Podnikateľa a umožní Kupujúcemu - Podnikateľovi uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi. Predávajúci odovzdá – dodá Tovar Kupujúcemu – Spotrebiteľovi až, keď mu Tovar odovzdá dopravca.

 1. Samotné doručovanie je uskutočňované v lehotách podľa podmienok prepravných spoločností, spravidla je Tovar doručený do 48 hodín od jeho odoslania. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené omeškaním doručenia Tovaru po tom, ako odovzdal Tovar doručovateľovi. Predávajúci taktiež nezodpovedá za poškodenie zásielky pri doručovaní Tovaru.

 1. Ak Kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu Tovaru/Služby alebo k doručeniu iného, nekompletního alebo poškodeného Tovaru/Služby v lehote dvoch dní od prevzatia Tovaru/Služby, na základe potvrdených dodacích/prepravných/montážnych listov sa predpokladá, že Tovar/Služby bol Kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

 1. Ak Tovar nebol Kupujúcemu doručený v termíne uvedenom v Potvrdzujúcom e-maili, Kupujúci je povinný bezodkladne kontaktovať Predávajúceho. Predávajúci bezodkladne preverí stav doručovania a určí dodatočnú lehotu na doručenie, o čom Kupujúceho e-mailom informuje. Ak Tovar nie je Kupujúcemu doručený ani v tejto dodatočnej lehote, Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci je v tomto prípade povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku, a to do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

 1. Doručovaný Tovar je Kupujúci povinný prevziať. V prípade neprevzatia Tovaru Kupujúcim je toto považované za podstatné porušenie povinnosti Kupujúceho a týchto VOP a Kupujúci a Predávajúci je oprávnený od odstúpiť od Zmluvy. Kupujúci v tomto prípade zodpovedá Predávajúcemu aj za prípadnú vzniknutú škodu. Odoslaním e-mailu s informáciou o zrušení zmluvy z dôvodu odstúpenia Predávajúceho od zmluvy na e-mail Kupujúceho, ktorý uviedol pri registrácii na E-shop, sa považuje zmluva za zrušenú.

 1. Ak bude potrebné dodanie Tovaru/Služby opakovať z dôvodu na strane Kupujúceho, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci Predávajúcemu, a to najmä náklady na opakované dodanie Tovaru/Služby na miesto určenia.

 1. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu pri poskytovaní Služieb všetku potrebnú súčinnosť, a to najmä v dohodnutom čase sprístupniť miesto dodania, kde majú byť Služby, resp. dielo vykonané. V prípade neposkytnutia súčinnosti zo strany Kupujúceho je toto považované za podstatné porušenie povinnosti Kupujúceho a týchto VOP a Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za vzniknutú škodu.

 1. Ak sú Kupujúcim - Spotrebiteľom objednané Služby, potom Kupujúci-Spotrebiteľ týmto vyslovuje súhlas s tým, aby mu boli poskytnuté pred uplynutím zákonnej lehoty pre odstúpenie od zmluvy. Kupujúci – Spotrebiteľ týmto zároveň vyhlasuje, že bol Predávajúcim riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí objednanej Služby, ku ktorému došlo.

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda Tovar ako aj jeho obal hneď po doručení. V prípade, že Kupujúci zistí, že Tovar alebo obal Tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný Kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného bezodkladne Predávajúcemu môže následne Predávajúci poskytnúť odstránenie vady Tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať Kupujúcemu nový tovar.

Článok VI.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci - Spotrebiteľ je v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru alebo v prípade uzavretia zmluvy o poskytnutí služieb do 14 dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy. Kupujúci - Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a prezrieť, prípadne zistiť jeho funkčnosť (len v tom rozsahu, ako by mu to bolo umožnené pri kúpe v kamennom obchode). Za zistenie funkčnosti sa nepovažuje inštalácia a prípadná montáž klimatizácie.

 1. Kupujúci - Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe na adrese ByMaX s.r.o., Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno, alebo emailom na adrese info@bymax.sk spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy s uvedením mena a priezviska Kupujúceho - Spotrebiteľa, jeho adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. Kupujúci - Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.

 1. Ak Kupujúci - Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej Kupujúci - Spotrebiteľ odstúpil.

 1. Kupujúci - Spotrebiteľ je povinný Tovar, zaslať (ak bola predmetom zmluvy kúpa Tovaru) najneskôr do 14 dní od dňa odstúpenia od zmluvy späť poštou alebo iným prepravcom na adresu:

ByMaX s.r.o.
Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno

prípadne Tovar osobne doručiť Predávajúcemu na tejto adrese počas otváracích hodín (Po-Sob 8:00-20:00). Kupujúci - Spotrebiteľ je odstúpením od zmluvy povinný doručiť Predávajúcemu Tovar kompletný vrátane všetkého príslušenstva, návodov, kópie daňového dokladu, prípadne všetkej ostatnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.

 1. Kupujúci – Spotrebiteľ uhradí náklady spojené s vrátením Tovaru Predávajúcemu sám. Kupujúci znáša aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť prostredníctvom pošty. Predpokladaná výška týchto nákladov závisí od rozmerov a váhy, resp. povahy Tovaru.

 1. Po platnom odstúpení od zmluvy Predávajúci vráti Kupujúcemu – Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré Kupujúci preukázateľne a efektívne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä cenu vrátane nákladov na doručenie Tovaru/Služby ku Kupujúcemu - Spotrebiteľovi. Predávajúci však nie je povinný uhradiť Kupujúcemu – Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci – Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

 1. Platby budú Kupujúcemu – Spotrebiteľovi vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy, nie však skôr ako po doručení vráteného Tovaru, ak bola predmetom zmluvy kúpa Tovar. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci – Spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo Kupujúceho – Spotrebiteľa dohodnúť sa s Predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým Kupujúcemu – Spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 1. V prípade, že Kupujúci – Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je poškodený alebo nefunkčný, zodpovedá za zníženie hodoty Tovaru. Predávajúci má v tomto prípade právo na náhradu škody predstavujúcej rozdiel medzi cenou Tovaru pred a po jeho poškodení a náklady ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, Kupujúci - Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci - Spotrebiteľ je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

 1. Kupujúci - Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 

 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 

 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, 

 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 

 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 

 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 

 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 

 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil, 

 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, 

 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 

 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. Kupujúci – Podnikateľ berie na vedomie, že ako Kupujúci - Podnikateľ nemá nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu uplatnením práva na odstúpenie od zmluvy v lehote 14 dní. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany Kupujúceho - Podnikateľa, sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku a tieto VOP.

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti Tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ Tovaru prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho alebo personálnej nemožnosti poskytnutia Služby alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať Tovar/Služby Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená na E-shope. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu.

Článok VII.

Záručné podmienky a reklamácie

Záručné podmienky a postup pri uplatňovaní reklamácie na Tovary/Služby predávané Predávajúcim prostredníctvom jeho E-shopu sú upravené v prílohe č. 1 týchto VOP – Záručné podmienky a reklamačný poriadok Predávajúceho, zverejnenej na internete www.bymax.sk , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

Článok VIII.

Alternatívne riešenie sporov

 1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek sporu z právneho vzťahu vyplývajúceho zo zmluvy, ktorú podľa týchto VOP zmluvné strany uzavreli, alebo právneho vzťahu z nej vyplývajúceho, sa pokúsia o mimosúdnu dohodu. V prípade, ak nedôjde k dohode, je každá zmluvná strana oprávnená domáhať sa svojich práv súdnou cestou na všeobecnom súde podľa Civilného sporového poriadku.

 1. Pokiaľ Kupujúci - Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, a to písomne v listinnej podobe na adrese ByMaX s.r.o., Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno, alebo emailom na adrese info@bymax.sk. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci - Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 1. Subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); Kupujúci - Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

 1. Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci - Spotrebiteľ môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Kupujúci - Spotrebiteľ pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci - Spotrebiteľ môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

 1. Formou alternatívneho riešenia sporov online môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim - Spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od Kupujúceho – Spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporov, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH.

 1. Možnosť Kupujúceho – Spotrebiteľa obrátiť sa na súd týmto nie je dotknutá.

Článok IX.

Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak Kupujúci, prípadne jeho zástupca je fyzickou osobou, je povinný oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 1. Kupujúci resp. dotknutá osoba (ďalej ako „kupujúci“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzavretej prostredníctvom E-shopu a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na E-shope, realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na marketingové účely na základe ich žiadosti resp. súhlasu dotknutej osoby v súlade s § 11 ods. 1 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov, v súlade s nariadením GDPR 18/2018 Z.z., ktoré je účinné od 25.5.2018. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní Tovaru/Služieb prostredníctvom E-shope, pri registrácii na E-shope alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním Objednávky alebo pri registrácii na E-shope, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách a akciových ponukách a spracovával ich vo svojom informačnom systéme Marketing. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby.

 1. Predávajúci týmto oznamuje dotknutej osobe, že v zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude Predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania zmluvy spracúvať osobné údaje dotknutej osoby bez jej súhlasu, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané Predávajúcim v predzmluvných vzťahoch a spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zo zmluvy uzavretej cez E-shop, v ktorej vystupuje dotknutá osoba ako jedna zo zmluvných strán.
  Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 1. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke E-shopu, ihneď po prihlásení v časti „môj účet-informácie“.

 1. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v odseku 2 tohto článku VOP.

 1. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 1. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 1. Kupujúci – dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Predávajúceho vyžadovať
  1/ potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,

b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,

c) účel spracúvania osobných údajov,

d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ,

e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre Kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä:

- poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Predávajúci získava osobné údaje Kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak Kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
- okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
- formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

- tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov.

 1. Pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 14 tohto článku VOP je Kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií:

1/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,

2/ vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
3/ opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

4/ likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
5/ likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
6/ blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

 1. Právo Kupujúceho podľa odseku 11 tohto článku VOP bodu 3 a 4 možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana Kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

 1. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u Predávajúceho namietať voči
  1/ spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

2/ využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

3/ poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

 1. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, Predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

 1. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u Predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa bodu 25.21. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

 1. Ak kupujúci uplatní svoje právo

1/ písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

2/ osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

3/ u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

 1. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 1. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

 1. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

 1. Žiadosť kupujúceho podľa odseku 9, 10. bod 1/, 3/ až 6, a odseku 12 až 14 vybaví Predávajúci bezplatne.

 1. Žiadosť kupujúceho podľa odseku 10 bodu 2/ vybaví Predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 1. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 19 a 20 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

 2. Obmedzenie práv kupujúceho podľa odseku 11 predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 1. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v odseku 2 tohto článku VOP prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:

TOPTRANS EU, a.s.

Sídlo: Na Priehon 50, 949 05 Nitra

IČO: 36 703 923

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel Sa, Vložka č. 10363/N

Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 ZnOOÚ poskytuje osobné údaje kupujúceho v rozsahu podľa zákona č. 324/2011 Z.z. o poštových službách na účely doručenia tovaru podľa odseku 2 tohto článku VOP týchto podmienok prostredníctvom týchto tretích strán:

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica

IČO: 36 631 124

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č. 803/S

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňom 20.10.2020.

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu uzavretím zmluvy cez E-shop alebo e-mailom.

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.bymax.sk. Platne uzavretá zmluva sa však riadi VOP v čase, v ktorom bola uzavretá.

V Komárne dňa 20.10.2020

ByMaX s.r.o.

Príloha č. 1 – Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

Príloha č. 2 - Osobitné upozornenia pre riadne užívanie klimatizačných zariadení


Najpredávanješie produkty