Príloha č. 2 k VOP

Osobitné upozornenia pre riadne užívanie klimatizačných zariadení

(ďalej len „Osobitné upozornenia“)

 1. Tieto Osobitné upozornenia sú neoddeliteľnou súčasťou VOP Predávajúceho: 

obchodná spoločnosť: ByMaX s.r.o.

sídlo/poštová adresa: Zlievarenská ul. 2284/20, 945 01 Komárno

IČO: 50 941 739

DIČ: 2120538420 

IČ DPH: SK2120538420

zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro vložka č. 43522/N

zastúpený: Roman Sýkora, konateľ a Mgr. Katalin Sýkora Hernády, konateľ

e-mail: info@bymax.sk

tel. číslo: +421 918 134 999

č. účtu/IBAN: SK44 0200 0000 0038 3491 0354

a upravujú najmä špecifické podmienky užívania klimatizačných zariadení, ktoré majú vplyv na záruku klimatizačného zariadenia.

Uskladnenie klimatizačného zariadenia po doručení – V prípade, že je Vám klimatizačné zariadenie doručené prepravcom, je potrebné zabezpečiť, aby zabalené klimatizačné zariadenie bolo až do času jeho inštalácie umiestnené presne tak, ako ukazujú šípky na obale. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu zariadenia. Predávajúci v tejto súvislosti upozorňuje, že záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním (neprávne umiestnenie zariadenia pred jeho inštaláciou napr. nabok a naopak), v rozpore s návodom na jeho použitie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním, údržbou.

 1. Inštalácia klimatizačného zariadenia - Predávajúci odporúča inštaláciu vykonať prostredníctvom jeho spoločnosti, nakoľko to môže významne uľahčiť a urýchliť prípadné reklamačné konanie. Inou spôsobilou osobou na montáž/inštaláciu je osoba s dosiahnutým minimálne stredným odborným vzdelaním v odbore chladiar-mechanik chladiarenských zariadení, ukončeným výučným listom, ktorá má povolenie manipulovať s chladiacimi plynmi, ktoré preukáže identifikačným číslom povolenia. Spôsobilá osoba je povinná doplniť potrebné množstvo chladiacej zmesi podľa technickej dokumentácie zohľadňujúc dĺžku použitých potrubí medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou. Spôsobilá osoba je povinná dodržať postupy pri montáži zariadenia podľa technickej špecifikácie výrobcu pre dané zariadenie. Zoznam odporúčaných spôsobilých osôb je dostupný na:

  https://www.szchkt.org/a/databaza/odbornici/f_plyny .

  V prípade spoločností zoznam certifikovaných organizácií je dostupný na:

  https://www.szchkt.org/a/databaza/organizacie .

  Predávajúci v tejto súvislosti upozorňuje, že záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodbornou montážou, inštaláciou alebo neodborným uvedením do prevádzky.

 1. Povinné servisné kontroly – sú vždy pri predĺžených zmluvných zárukách a v prípadoch kedy to vyžaduje zákon.

Zákon vyžaduje pri niektorých druhoch klimatizačných zariadení vykonanie povinnej kontroly úniku F-plynov. Pravidelnej kontrole v určených intervaloch podlieha napr. aj klimatizačný systém s menovitým výkonom väčším ako 12 kW.

Predávajúci v tejto súvislosti upozorňuje, že záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, v rozpore s návodom na jeho použitie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním, údržbou, nevykonaním povinných kontrol/revízii/servisov.

 1. Odporúčané servisné kontroly – Predávajúci odporúča vykonanie servisnej kontroly, v rámci ktorej sa vykoná potrebná údržba, čistenie, dezinfekcia minimálne 1x ročne pre klimatizačné zariadenia v domácnosti. Pre prevádzky s väčším znečistením a/alebo častejším používaním minimálne 2-4x ročne. Predávajúci v tejto súvislosti upozorňuje, že záruka sa nevzťahuje najmä na vady spôsobené bežným opotrebovaním alebo nadmerným používaním veci a tiež na vady spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, v rozpore s návodom na jeho použitie, nesprávnou obsluhou, ošetrovaním, údržbou.

V Komárne dňa 20.10.2020

ByMaX s.r.o.


Najpredávanješie produkty